{Kids} McGuffin and DiFonzo Families
{Families} The Dimos Family
{Seniors} Jacob G.
{Sports} Jackson Fury 2017
{Seniors} Emily F.